MAZDA VI?T NAM

Xổ số miền bắc thứ 4N?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

(USA) Whymazda Safety Introicon + Top Padding

TRI?T LÝ AN TOÀN C?A MAZDA

Mazda nh?m ??n m?c tiêu mang ??n cho t?t c? khách hàng ni?m vui lái xe và hi?u su?t an toàn trong m?t môi tr??ng v??t tr?i. D?a trên tri?t lý này, Mazda ?ang thúc ??y nghiên c?u và phát tri?n các tính n?ng an toàn ?? hoàn thành m?c tiêu quan tr?ng: xe l?u thông an toàn và không x?y ra tai n?n.

Full Section Image Text 12

I-ACTIVSENSE®

I-ACTIVSENSE® là h? th?ng an toàn ch? ??ng s? d?ng các milliwave radar b??c sóng c?c ng?n, cho hình ?nh hi?n th? rõ nét trên camera ?? giúp b?n ki?m soát môi tr??ng xung quanh trong khi v?n t?p trung vào vi?c lái xe. Ng??i lái s? càng t? tin và thích thú h?n khi bi?t các h? th?ng an toàn ???c trang b? trên xe s? ho?t ??ng liên t?c ?? c?nh báo b?n v? các m?i nguy ti?m ?n, tránh va ch?m ho?c gi?m m?c ?? nghiêm tr?ng c?a va ch?m khi không th? tránh kh?i. ?ây chính là m?t ví d? v? tri?t lý Jinba Ittai c?a chúng tôi, b?o ??m s? ??ng nh?t gi?a xe và ng??i lái.

AN TOÀN TRONG M?I TÌNH HU?NG
2018 Mazda3 Emotional AWD

I-ACTIV AWD®

Xổ số miền bắc thứ 4H? th?ng i-ACTIV AWD® mang tính d? ?oán c?a chúng tôi mang l?i l?c kéo và s? t? tin trên m?i cung ???ng và trong m?i lo?i th?i ti?t. Thông tin d? li?u v? ?i?u ki?n ???ng xá và thao tác lái xe ???c s? d?ng ?? d? ?oán xem có nên s? d?ng h? d?n ??ng toàn th?i gian AWD và ?i?u ch?nh vi?c cung c?p n?ng l??ng phù h?p.

2018 Mazda3 Emotional AWD
Jinba Ittai Icon + Top Padding

CÔNG NGH? KI?M SOÁT GIA T?C G-VECTORING CONTROL

Xổ số miền bắc thứ 4T?i Mazda, chúng tôi không ng?ng nâng cao tr?i nghi?m lái. K?t qu? phát tri?n nên công ngh? m?i SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS và h? th?ng ki?m soát gia t?c G-Vectoring Control, nh?m mang ??n m?t chuy?n ?i m??t mà h?n, ít m?t m?i h?n. ?ây chính là cách Mazda nâng cao s? t? tin c?a ng??i lái.

CÔNG NGH? AN TOÀN I-ACTIVESENSE
TÌM HI?U THÊM V? TH??NG HI?U MAZDA