MAZDA VI?T NAM

N?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

Innovation Icon + Top Padding

TÔN VINH NG??I LÁI

T?i Mazda, t?t c? chúng ta ??u nói v? vi?c lái xe và c?m giác h?ng kh?i mà ?i?u ?ó mang l?i. Lái xe không ??n thu?n ch? là v?n hành m?t c? máy mà còn liên h? ??n nh?ng va ch?m và c?m xúc. M?t chi?c xe không nh?ng ph?i ph?n ?ng hoàn h?o v?i các thao tác c?a ng??i lái mà còn ph?i s? h?u các h? th?ng tr?c quan.

Whymazda Innovation Skyactiv

CÔNG NGH? MAZDA SKYACTIV®

Khi các thành ph?n c?a m?t h? th?ng ???c thi?t k? ?? ho?t ??ng nh?p nhàng v?i nhau, h? th?ng ?ó s? ho?t ??ng v?i hi?u su?t cao nh?t. ?ây chính là ý t??ng ??ng sau công ngh? Mazda SKYACTIV®. Công ngh? này không nh?ng ch? mang ??n hi?u qu? ??ng c? mà còn cung c?p tr?i nghi?m lái v??t tr?i.

H? TRUY?N ??NG PH?N ?NG T?T VÀ T??NG TÁC T?T
KHUNG G?M VÀ THÂN XE C?NG H?N, NH? H?N
2018 Mazda3 See Through SKYACTIV X HB RHD AT (1) (1)

N?n t?ng Skyactiv®

N?n t?ng Skyactiv®, bao g?m thân và khung xe, là trung tâm c?a tr?i nghi?m lái xe. Khung g?m ??t ???c hai m?c tiêu d??ng nh? mâu thu?n cùng m?t lúc: nhanh nh?n ? t?c ?? th?p và ?n ??nh ? t?c ?? cao. Khung k?t h?p thép c??ng l?c cao ? các khu v?c quan tr?ng nh?m giúp xe nh? h?n, c?ng h?n và m?nh m? h?n.

Full Section Image Text 23

LUÔN ??T NG??I DÙNG TRONG TÂM TRÍ

Xổ số miền bắc thứ 4??t ni?m vui lái xe vào m?i s?n ph?m, Mazda ?i sâu vào tri?t lý phát tri?n l?y con ng??i làm trung tâm – xu?t phát ?i?m ?? t?o nên SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS cùng h? th?ng ki?m soát gia t?c G-Vectoring Control. Thay vì t?p trung vào các c? ch? ki?m soát ??ng l?c h?c xe h?i, chúng tôi b?t ??u v?i chính con ng??i. Ti?n hành vô s? nghiên c?u v? ??c ?i?m hành vi c?a con ng??i, chúng tôi ??t m?c tiêu thi?t k? m?t chi?c xe ho?t ??ng hài hòa v?i ng??i lái. K?t qu? khi?n ng??i lái có c?m giác chi?c xe nh? m?t ph?n m? r?ng c?a chính c? th? h?. Tay lái chính xác h?n, ki?m soát t?t h?n và ít m?t m?i h?n.

Half Image Text 12

CÔNG NGH? MAZDA CONNECT

Thúc ??y s? g?n k?t gi?a xe và ng??i lái là m?t nhi?m v? v??t ra ngoài c?m giác lái bùng n?. Trong th? gi?i siêu k?t n?i nh? ngày nay, ô tô ?ã tr? thành m?t công c? giao ti?p. Và ?ây chính là c? h?i ?? Mazda c?i thi?n tr?i nghi?m lái xe. MAZDA CONNECT là giao di?n thu?c th? h? ti?p theo c?a chúng tôi, cho phép b?n truy c?p thông tin khi c?n và gi?i trí khi mu?n.

NGH? THU?T S?N XU?T

Trong quá trình bi?n các ch?t li?u gi?y, ??t sét, kim lo?i thành tác ph?m và s? d?ng máy móc ?? c?t và ?ánh bóng nh? ngh? s?, s? va ch?m là ?i?u di?n ra liên t?c. ??t ni?m t? hào và ?am mê trong t?ng giai ?o?n s?n xu?t, Mazda giúp khách hàng luôn c?m th?y t? hào khi s? h?u s?n ph?m.

Jinba Ittai

NG?A VÀ NG??I LÁI

NHÂN MÃ NH?T TH? - JINBA ITTAI

Khi các k? s? c?a chúng tôi t?o ra SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS và h? th?ng ki?m soát gia t?c G-Vectoring Control, h? ?ã tuân theo tri?t lý c? x?a c?a Nh?t B?n v? Jinba Ittai – Ng??i ng?a là m?t. ?i?u này d?n ??n tr?i nghi?m lái thú v? h?n, ph?n ?ng nhanh h?n và ?a d?ng h?n.

TÌM HI?U THÊM V? TH??NG HI?U MAZDA