MAZDA VI?T NAM

Xổ số miền bắc thứ 4N?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

Kodo Icon + Top Padding

TH?I H?N VÀO NH?NG T?M KIM LO?I

Xổ số miền bắc thứ 4Chúng tôi mang ??n ni?m vui lái xe thu?n túy b?ng cách t?o nên nh?ng m?u xe ch?a ??ng tính cách và tâm h?n. Trong ?ó, ngôn ng? thi?t k? chính là nét ??c ?áo mà Mazda s? d?ng ?? tác ??ng và k?t n?i các giác quan c?a ng??i nhìn.

2017 Specialist Stories P2 4

NGH? THU?T CH? TÁC TH? CÔNG

Xổ số miền bắc thứ 4T??ng t? nh? cách mà m?t ngh? s? t??ng tác v?i khán gi? c?a mình, Mazda mu?n t?o nên nh?ng thi?t k? xe kh?i g?i c?m xúc c?a ng??i lái. Và chúng tôi b?t ??u quá trình này v?i ?ôi bàn tay con ng??i – th? có th? t?o nên ngh? thu?t th?c th?. Trong giai ?o?n “Chu?n b? mang tính khám phá” này, chúng tôi hi?m khi t?o ra các m?u v?t gi?ng xe h?i mà thay vào ?ó, th? nghi?m các hình th?c mà chúng tôi th?y thú v? và hài lòng, sau ?ó chuy?n nh?ng ý t??ng này qua khâu ch? tác. M?i m?t b??c trong quá trình này ??u có s? xu?t hi?n c?a bàn tay con ng??i.

2017 Specialist Stories P2 4

XE LÀ NGH? THU?T - CAR AS ART

Xổ số miền bắc thứ 4Nhìn vào t?ng m?u xe c?a Mazda, b?n s? có c?m giác trân tr?ng nh? khi nhìn m?t tác ph?m ngh? thu?t. V? ??p c?a hình kh?i cùng nh?ng ph?n chi?u c?a bóng sáng thay ??i trên thân xe g?i c?m giác v? t?c ??, s? duyên dáng và c? s?c m?nh, thôi thúc b?n ph?i tr?i nghi?m vi?c lái xe.

My19 Mazda3hatchback Exterior Kodo Overlay

THI?T K? KODO: LINH H?N C?A S? CHUY?N ??NG

Xổ số miền bắc thứ 4T?o c?m giác chuy?n ??ng ngay c? khi ?ang ??ng yên chính là c?t lõi trong tri?t lý thi?t k? c?a Mazda. ?i?u này cho phép các nhà thi?t k? th?m nhu?n ??c tr?ng, cá tính c?a t?ng mô hình xe trong khi v?n ?i theo m?t ch? ?? th?ng nh?t. T?ng m?u xe ??u mang dáng v? thu hút ng??i lái ??n tr?i nghi?m.

My19 Mazda3hatchback Exterior Kodo Overlay
“Tôi mu?n m?i ng??i c?m nh?n ???c s? t?n tâm c?a Mazda trong khâu thi?t k?. B?i n?u c?m nh?n ???c, tôi tin t?t c? s? tìm th?y ni?m vui khi lái xe và yêu chi?c xe c?a mình h?n".
OSAMU FUJIKI, CHUYÊN GIA CH? TÁC
2017 Visioncoupe BIP3.2 Craftsmanship TW Series Craftsmanship CLAY

G?N BÓ V?I MÔ HÌNH ??T SÉT

Xổ số miền bắc thứ 4Chúng ta ?ang ? trong th?i k? hoàng kim c?a thi?t k? ?? h?a, th? cho phép chúng ta t?o nên các mô hình 3D v?i m?c ?? chính xác v??t tr?i so v?i vài n?m tr??c. Nh?ng t?i Mazda, vi?c thi?t k? luôn b?t ??u b?ng m?t kh?i ??t sét. Và ?i?u này không h? b? thay th?. Các ngh? nhân ??nh hình kh?i ??t sét cho ??n khi các ???ng nét lý t??ng hi?n lên, sau ?ó m?i k?t h?p v?i các nhà thi?t k? ?? h?a. Vi?c t?n d?ng t?t hai ph??ng pháp truy?n th?ng và hi?n ??i giúp Mazda t?o nên các thi?t k? h?p d?n và ??c ?áo.

2017 Visioncoupe BIP3.2 Craftsmanship TW Series Craftsmanship CLAY
Vision Interior2

QUÁ TRÌNH CH? TÁC

Sau khi thi?t k? ban ??u ???c hoàn thi?n, chuyên gia ch? tác s? bi?n nó thành m?t mô hình t? l? th?c. M?c tiêu t?o ra m?t mô hình th?m chí còn hoàn h?o h?n so v?i xe th?t. Các b? ph?n trên xe ???c sao chép chính xác và hi?n th? rõ v?i ng??i ng?i trong xe. Các s?a ??i v? thi?t k? c?ng có th? ???c th?c hi?n t?i th?i ?i?m này, minh ch?ng cho quy trình thi?t k? mang tính c?ng tác t?i Mazda. V?i tiêu chí này, ch?t l??ng là ?i?u không bao gi? b? phá v?.

“Trong suy ngh? c?a chúng tôi, màu ?? là màu duy nh?t có th? bi?u th? ni?m ?am mê và s? c?ng hi?n m?nh m? c?a Mazda trong vi?c sáng t?o nên các m?u xe”.
NHÀ THI?T K? MÀU S?C AKIHIRO HOSONO CHIA S? V? VI?C T?O NÊN MÀU S?N SOUL RED CRYSTAL.
Soul Red

MÀU S?N CAO C?P

S? ch?m sóc t?n t?y th? hi?n trong khâu thi?t k? và ch? t?o v?n ti?p t?c ???c gi? v?ng trong quá trình s?n. Nhà thi?t k? màu s?c và h?a s? b?c th?y làm vi?c cùng nhau ?? ??m b?o màu s?c trên thi?t k? ???c tái hi?n hoàn h?o lên nh?ng chi?c xe m?i ???c ch? t?o. S? chính xác c?a k? thu?t pha tr?n d??i bàn tay chuyên gia ??m b?o màu s?c hoàn thi?n ph?i tôn vinh thi?t k? ngo?n m?c c?a xe. Màu Soul Red Crystal chính là k?t qu? c?a quá trình ??y tâm huy?t này.

2017 Vision Coupe SOM Tokyo Motor Show Twitter

XE CONCEPT

VISION COUPE

Xổ số miền bắc thứ 4Vision Coupe là cách bày t? lòng tôn kính v?i nh?ng tác ph?m kinh ?i?n ?ã ??nh ngh?a nên s? sang tr?ng c?a Mazda. M?u xe concept xu?t hi?n l?n ??u t?i Tokyo Motor Show 2017 này ???c trang b? công ngh? ??ng c? Skyactiv-X mang tính cách m?ng, thân xe bi?u th? ?? t??ng ph?n c?a bóng và ánh sáng, t?o c?m giác nh? m?t ch?t l?ng bi?n ??ng không ng?ng.

TH?I H?N VÀO NH?NG T?M KIM LO?I

Xổ số miền bắc thứ 4Th?i h?n vào nh?ng chi?c xe. ?ó là tri?t lý thi?t k? c?a Mazda.

TÌM HI?U THÊM V? MAZDA