MAZDA VI?T NAM

Xổ số miền bắc thứ 4N?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

MAZDA6 - PHONG CÁCH VÀ L?CH LÃM

Mazda6 ???c ??nh v? là m?u sedan cao c?p nh?t c?a Mazda. Các ngh? nhân làm vi?c t?i Mazda ?ã t? m? t?o nên nh?ng chi ti?t n?i th?t sang tr?ng có th? làm hài lòng c? nh?ng ng??i khó tính nh?t.

MUA XE