MAZDA VI?T NAM

N?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

SUV 7 CH? ?ÍCH TH?C

MAZDA CX-8 - KH?NG ??NH ??NG C?P

T?i Mazda, không có chi ti?t nào ???c xem là chi ti?t nh? khi ?? c?p ??n quá trình t?o nên m?t m?u xe. Mazda CX-8 là s? k?t h?p hoàn h?o t? thi?t k? ??n ti?n nghi, công ngh?, giúp chi?c xe d? dàng thu hút m?i ánh nhìn.

CH?N MÀU S?C XE

 • Soul Red Crystal Metallic
 • Snowflake White Pearl Mica
 • Jet Black
 • Machine Grey
 • Deep Crystal Blue
Soul Red Crystal Metallic
Snowflake White Pearl Mica
Jet Black
Machine Grey
Deep Crystal Blue

      NH?N CHU?T VÀ KÉO ?? XEM

      • swatch unselected Black Leatherette Mazda Cx9 Interior Thumb 2 swatch unselected overlay
       Black Leatherette
      Black Leatherette
      Black Leatherette Mazda Cx9 Interior Foto 2

      MUA XE