MAZDA VI?T NAM

Xổ số miền bắc thứ 4N?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

CÁC PHIÊN B?N & THÔNG S?

Xổ số miền bắc thứ 4Gi?i thi?u v? các phiên b?n và thông s? c? th?

CÁC PHIÊN B?N C?A MAZDA BT-50

KÍCH TH??C - KH?I L??NG

Kích th??c t?ng th? 5365 x 1850 x 1815 5365 x 1850 x 1821 5365 x 1850 x 1821 5365 x 1850 x 1821
Chi?u dài c? s? 3220 3220 3220 3220
Bán kính quay vòng t?i thi?u 6.2 6.2 6.2 6.2
Kho?ng sáng g?m xe 232 237 237 237
Kh?i l??ng không t?i 2027 1974 1974 2124
Kh?i l??ng toàn t?i 3200 3200 3200 3200
Th? tích khoang hành lý Thùng xe: 1490 x 1560 x 513 Thùng xe: 1490 x 1560 x 513 Thùng xe: 1490 x 1560 x 513 Thùng xe: 1490 x 1560 x 513
Dung tích thùng nhiên li?u 80 80 80 80

??NG C? - H?P S?

Lo?i ??ng c? Diesel t?ng áp / Turbo Diesel Diesel t?ng áp / Turbo Diesel Diesel t?ng áp / Turbo Diesel Diesel t?ng áp / Turbo Diesel
H? th?ng nhiên li?u
Dung tích xi lanh 2198 2198 2198 2198
Công su?t t?i ?a 148/3700 148/3700 148/3700 197/3000
Mô men xo?n c?c ??i 375/1500-2500 375/1500-2500 375/1500-2500 470/1750-2500
H?p s? S? sàn 6 c?p / 6MT T? ??ng 6 c?p / 6AT T? ??ng 6 c?p / 6AT T? ??ng 6 c?p / 6AT
Ch? ?? th? thao
H? th?ng ki?m soát gia t?c (GVC)
H? th?ng ng?ng/kh?i ??ng thông minh

KHUNG G?M

H? th?ng treo tr??c ??c l?p, thanh gi?ng ?ôi v?i lò xo xo?n / Independent, double wishbone with coil springs ??c l?p, thanh gi?ng ?ôi v?i lò xo xo?n / Independent, double wishbone with coil springs ??c l?p, thanh gi?ng ?ôi v?i lò xo xo?n / Independent, double wishbone with coil springs ??c l?p, thanh gi?ng ?ôi v?i lò xo xo?n / Independent, double wishbone with coil springs
H? th?ng treo sau Nhíp lá / Leaf spring Nhíp lá / Leaf spring Nhíp lá / Leaf spring Nhíp lá / Leaf spring
H? th?ng d?n ??ng 2 c?u / 4WD 1 c?u / 2WD 1 c?u / 2WD 2 c?u / 4WD
H? th?ng phanh tr??c ??a / Disc ??a / Disc ??a / Disc ??a / Disc
H? th?ng phanh sau Tang tr?ng / Drum Tang tr?ng / Drum Tang tr?ng / Drum Tang tr?ng / Drum
H? th?ng tr? l?c lái Tr? l?c thu? l?c / Hydraulic power assisted steering Tr? l?c thu? l?c / Hydraulic power assisted steering Tr? l?c thu? l?c / Hydraulic power assisted steering Tr? l?c thu? l?c / Hydraulic power assisted steering
Kích th??c l?p xe 255/70R16 255/65R17 255/65R17 255/65R17
???ng kính mâm xe Mâm ?úc h?p kim nhôm / Alloy wheel Mâm ?úc h?p kim nhôm / Alloy wheel Mâm ?úc h?p kim nhôm / Alloy wheel Mâm ?úc h?p kim nhôm / Alloy wheel

NGO?I TH?T

?èn chi?u g?n Halogen Halogen Halogen Halogen
?èn chi?u xa Halogen Halogen Halogen Halogen
?èn LED ch?y ban ngày
?èn tr??c t? ??ng B?t/T?t
?èn tr??c t? ??ng cân b?ng góc chi?u
G??ng chi?u h?u ngoài g?p ?i?n/ch?nh ?i?n
Ch?c n?ng g?t m?a t? ??ng
C?m ?èn sau d?ng LED
C?a s? tr?i
?ng x? kép

N?I TH?T

Ch?t li?u n?i th?t (Da)
Gh? lái ?i?u ch?nh ?i?n
Gh? lái có nh? v? trí
Gh? ph? ?i?u ch?nh ?i?n
DVD player
Màn hình c?m ?ng
7" 7"
K?t n?i AUX, USB, bluetooth
S? loa 4 load 6 loa 6 loa 6 loa
L?y chuy?n s?
Phanh tay ?i?n t?
Gi? phanh t? ??ng
Kh?i ??ng b?ng nút b?m
Ga t? ??ng
?i?u hòa t? ??ng
C?a gió hàng gh? sau
C?a s? ch?nh ?i?n
G??ng chi?u h?u trung tâm ch?ng chói t? ??ng
Màn hình hi?n th? t?c ?? HUD
Rèm che n?ng kính sau ch?nh ?i?n
Rèm che n?ng c?a s? hàng gh? sau
T?a tay hàng gh? sau
T?a tay gh? sau tích h?p c?ng USB
Hàng gh? th? hai g?p theo t? l? 60:40

AN TOÀN

S? túi khí 2 2 6 6
H? th?ng ch?ng bó c?ng phanh ABS
H? th?ng phân b? l?c phanh ?i?n t? EBD
H? th?ng h? tr? l?c phanh kh?n c?p EBA
H? th?ng c?nh báo phanh kh?n c?p ESS
H? th?ng cân b?ng ?i?n t? DSC
H? th?ng ki?m soát l?c kéo ch?ng tr??t TCS
H? th?ng h? tr? kh?i hành ngang d?c HLA
Mã hóa ch?ng sao chép chìa khóa
C?nh báo ch?ng tr?m
Camera lùi
C?m bi?n c?nh báo va ch?m phía sau
C?m bi?n c?nh báo va ch?m phía tr??c
Camera quan sát 360 ??

i-ACTIVSENSE

H? th?ng m? r?ng góc chi?u ?èn tr??c theo h??ng ?ánh lái AFS
H? th?ng t? ??ng ?i?u ch?nh ch? ?? ?èn chi?u xa HBC
H? th?ng ?èn thích ?ng thông minh ALH
C?nh báo ph??ng ti?n c?t ngang khi lùi RCTA
C?nh báo ch?ch làn LDW
H? tr? gi? làn LAS
H? tr? phanh thông minh trong thành ph? (phía tr??c)
H? tr? phanh thông minh trong thành ph? (phía sau)
H? tr? phanh thông minh SBS
H? th?ng ?i?u khi?n hành trình tích h?p radar MRCC
H? th?ng nh?c nh? ng??i lái t?p trung DAA

Xổ số miền bắc thứ 4Thông tin & hình ?nh ch? mang tính ch?t tham kh?o và có th? thay ??i so v?i s?n ph?m th?c t?. Quý khách hàng vui lòng liên h? tr?c ti?p nhân viên t? v?n ?? bi?t thêm thông tin.

NH?N BÁO GIÁ CHI TI?T CÁC PHIÊN B?N XE