MAZDA VI?T NAM

Xổ số miền bắc thứ 4N?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

CÁC ??C TR?NG C?A MAZDA BT-50

Xổ số miền bắc thứ 4Hình ?nh c?a Mazda BT-50 g?n li?n v?i cu?c s?ng n?ng ??ng. S? h?u kh? n?ng ki?m soát ?n ??nh và h? th?ng kéo an toàn, Mazda BT-50 v??t lên trên m?t m?u bán t?i thông th??ng.

THI?T K?
CÔNG NGH?
Mazda Bt50 Future5

C?M ?I?U KHI?N TRUNG TÂM

Xổ số miền bắc thứ 4B?ng ?i?u khi?n trung tâm trên Mazda BT-50 ???c thi?t k? theo l?i hi?n ??i, tích h?p c?m nút xoay ?i?u khi?n d? thao tác, h? th?ng ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói ti?n l?i, c?m 6 loa phát nh?c thông qua k?t n?i Bluetooth, k?t n?i AUX, USB và iPod...T?t c? ??u ?em ??n nh?ng giây phút tr?i nghi?m tuy?t v?i cho b?n.

V?N HÀNH
AN TOÀN
BT 50 Features

H? TH?NG AN TOÀN TIÊN TI?N

Mazda BT-50 s? h?u các tính n?ng an toàn thu?c top ??u phân khúc, bao g?m: Ga t? ??ng Cruise Control, camera lùi, h? tr? xu?ng d?c HDC, h? th?ng cân b?ng ?i?n t? DSC, ??nh v? d?n ???ng GPS, h? th?ng 6 túi khí, h? th?ng ch?ng bó c?ng phanh ABS, phân b? l?c phanh ?i?n t? EBD, mã hóa ??ng c? Immobiliser, c?nh báo ch?ng tr?m Alarm…