MAZDA VI?T NAM

Xổ số miền bắc thứ 4N?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

ALL-NEW MAZDA3 SPORT - T? TIN VÀ QUY?N R?

All-New Mazda3 Sport - Unique Sport Crossover - n?i b?t v?i ph?n ?uôi xe li?n kh?i cùng h? th?ng ?èn LED 3D, tôn vinh cá tính c?a ng??i s? h?u. M?u xe thu hút ng??i nhìn ngay t? l?n ??u tiên nh? s? ph?n khích và s?ng ??ng c?a s? bóng sáng trên thân xe, mang ??n hi?u ?ng th? giác xe chuy?n ??ng liên t?c ngay c? khi ?ang ??ng yên

Xổ số miền bắc thứ 4CH?N MÀU S?C XE

 • Soul Red Crystal Metallic
 • Snowflake White Pearl Mica
 • Machine Grey
 • Polymetal Grey Metallic
 • Deep Crystal Blue
 • Jet Black
Soul Red Crystal Metallic
Snowflake White Pearl Mica
Machine Grey
Polymetal Grey Metallic
Deep Crystal Blue
Jet Black

       KÉO CHU?T ?? XEM 360°

       • swatch unselected Black Cloth swatch unselected overlay
        Black Leather
       • swatch unselected Red Stitiching Mazda Mx5 Interior Thumb 5 swatch unselected overlay
        Black Red Leather
       Black Leather
       Black Red Leather
       All New Mazda3 B All New Mazda3 R

       Mua xe