MAZDA VI?T NAM

Xổ số miền bắc thứ 4N?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

??NG KÝ LÁI TH?

Xổ số miền bắc thứ 4??ng ký và ??t l?ch lái th? dòng xe b?n mong mu?n t?i ??i lý g?n nh?t.

XIN VUI LÒNG ?I?N THÔNG TIN BÊN D??I. ??I LÝ MAZDA S? LIÊN H? V?I B?N TRONG TH?I GIAN S?M NH?T