MAZDA VI?T NAM

N?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

VAY MUA MAZDA CH? T? 93 TRI?U, T?NG NGAY TH? “HAPPY DRIVE”

Mazda Vi?t Nam tri?n khai ch??ng trình “?u ?ãi ??c bi?t vay mua xe Mazda” v?i lãi su?t c?nh tranh, t?ng thêm th? tín d?ng Happy Drive ch?a ??ng nhi?u ??c quy?n h?p d?n. Ch??ng trình áp d?ng cho toàn b? các m?u xe Mazda t?i h? th?ng ??i Lý Mazda trên toàn qu?c t? ngày 23/10/2020 ??n h?t ngày 31/12/2020.