MAZDA VI?T NAM

N?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

B?ng giá

Xổ số miền bắc thứ 4B?ng giá chi ti?t t?t c? các dòng xe c?a Mazda

B? l?c

  • DÒNG XE
  • GIÁ
  • NHIÊN LI?U
  • S? CH?
  • KI?U DÁNG
  • XU?T X?