MAZDA VI?T NAM

Xổ số miền bắc thứ 4N?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

CHÍNH SÁCH B?O HÀNH

T?t c? các xe Mazda mua m?i ??u s? có ch? ?? b?o hành trong kho?n th?i gian nh?t ??nh bên c?nh các d?ch v? s?a ch?a xe khi c?n thi?t. Thông tin chi ti?t v? ch? ?? b?o hành ???c hi?n th? bên d??i.

CHI TI?T CHÍNH SÁCH B?O HÀNH XE M?I
 • 5.1 Các chi ti?t thay th? trong quá trình b?o d??ng ??nh k? ho?c hao mòn t? nhiên
  ? L?c gió, l?c d?u ??ng c?, l?c nhiên li?u, l?c gió ?i?u hòa.
  ? Các lo?i day cu-roa.
  ? Bugi ?ánh l?a.
  ? Các lo?i d?u, hóa ch?t và ch?t b?i tr?n.
  ? Má phanh, b? phanh, ??a phanh, tr?ng phanh, ??a ly h?p, b?c ??n ly h?p.
  ? Bóng ?èn day tóc (tr? bóng ?èn halogen, ?èn pha li?n kính).
  ? Các lo?i pin chìa khóa ?i?u khi?n t? xa.
  ? C?u chì.
  ? Cao su g?t n??c.
  5.2 H? h?ng do kh?ng b?o d??ng; b?o d??ng kh?ng ??y ??; dùng sai nhiên li?u, d?u, ch?t b?i tr?n
  ? Kh?ng b?o d??ng ??nh k? ho?c b?o d??ng kh?ng ??y ?? theo sách H??ng D?n S? D?ng.
  ? S? d?ng nhiên li?u, d?u, ch?t b?i tr?n kh?ng thích h?p theo sách H??ng D?n S? D?ng.
  5.3 H? h?ng do s? d?ng sai
  ? S? d?ng xe sai m?c ?ích nh? xe ch? quá t?i, ?ua xe.
  ? T? y s?a ch?a, ?i?u ch?nh kh?ng ?úng k? thu?t, thay ??i thi?t k? so v?i nguyên b?n c?a xe, làm xáo
  tr?n các ch?c n?ng c?a xe.
  ? Th?c hi?n các c?ng vi?c s?a ch?a, thay th? ph? tùng t?i nh?ng n?i kh?ng ph?i là ??i ly c?a C?ng ty PC.
  ? Thay th? ph? tùng ho?c ph? ki?n kh?ng do C?ng ty PC cung c?p.
  ? Can thi?p vào h? th?ng ?i?n trên xe ?? l?p thêm các ph? ki?n kh?ng do C?ng ty PC cung c?p.
  5.4 Nh?ng h? h?ng kh?ng xác ??nh ???c ph?m vi b?o hành do thay ??i ch? s? ??ng h? c?ng-t?-mét
  ? B?t k? s?a ch?a, can thi?p nào làm thay ??i ch? s? Km ?? ?i ???c trên ??ng h? c?ng-t?-mét, ho?c
  kh?ng xác ??nh ???c Km ?? ch?y ??u thu?c tr??ng h?p kh?ng ???c b?o hành.
  ? Trong tr??ng h?p ph?i thay th? ??ng h? c?ng-t? mét, thay th? này c?n ???c th?c hi?n t?i các ??i ly
  c?a c?ng ty PC và c?n có xác nh?n c?a ??i ly v? th?i gian thay, s? km trên ??ng h? c?, s? km trên
  ??ng h? m?i sau khi thay th?.
  5.5 Nh?ng h? h?ng do nguyên nhan n?m ngoài t?m ki?m soát c?a Nhà S?n xu?t
  Nh?ng h? h?ng do nguyên nhan n?m ngoài t?m ki?m soát c?a Nhà s?n xu?t, bao g?m và kh?ng gi?i h?n b?i:
  ? H? h?ng chi ti?t và b? m?t chi ti?t do s? tác ??ng c?a các y?u t? bên ngoài nh? ch?t hóa h?c, nh?a cay, phan chim, cát, ?á v?ng, m?t ???ng x?u, m?a acid, m?a ?á, b?o, s?m ch?p, l? l?t, mu?i, n??c bi?n, s? xam nh?p c?a n??c t? bên ngoài, và các y?u t? thiên tai khác.
  ? S? hao mòn t? nhiên, rách ho?c bi?n ch?t nh? s? ??i màu, bi?n d?ng, các v?t ? c?a các chi ti?t.
  ? B?t k? h? h?ng s?n, ??i màu, h? h?ng các chi ti?t ho?c ?n mòn b? m?t chi ti?t do s?a ch?a v? kh?ng ?úng theo các th?ng s? c?a Mazda ho?c s? d?ng ph? tùng kh?ng chính h?ng ho?c s?a ch?a ? nh?ng
  n?i kh?ng ph?i là ??i ly c?a C?ng ty PC s? kh?ng ???c b?o hành.
  ? B?t k? s? ?n mòn b? m?t, ??i màu c?a toàn b? các chi ti?t c?a h? th?ng x? s? kh?ng ???c b?o hành.
  ? H? h?ng các chi ti?t do xe v?n hành trên ???ng ng?p n??c ho?c trong khu v?c ng?p n??c.
  ? H? h?ng ??ng c? do n??c, ch?t l?ng t? m?i tr??ng bên ngoài l?t vào ??ng c? (xe b? th?y kích).
  ? H? h?ng do can thi?p vào h? th?ng ?i?n trên xe ?? ??u n?i, l?p thêm các ph? ki?n ngoài tiêu chu?n
  trang b? c?a xe.
  ? H? h?ng do các lo?i ??ng v?t, c?n trùng, g?m nh?m (m?i, chu?t..) gay nên.
  5.6 Các chi phí và thi?t h?i khác
  Tr? khi ???c quy ??nh khác ?i b?i quy ??nh pháp lu?t, các chi phí và thi?t h?i sau s? kh?ng thu?c ph?m vi
  b?o hành:
  ? T?t c? chi phí, thi?t h?i kh?ng ph?i ?? kh?c ph?c nh?ng h? h?ng thu?c ph?m vi n?i dung b?o hành theo
  S? b?o hành này, bao g?m và kh?ng gi?i h?n b?i các chi phí g?i ?i?n tho?i, chi phí thuê xe, thi?t h?i do
  kh?ng có xe s? d?ng, thi?t h?i v? th??ng m?i, ho?c các thi?t h?i, chi phí khác.
  ? M?i chi phí, thi?t h?i do tai n?n giao th?ng kh?ng thu?c ph?m vi b?o hành.
 • áp d?ng ??i v?i các xe Mazda do C?ng ty PC phan ph?i, ?? ???c ??ng ky l?u hành và ?ang ho?t ??ng trong l?nh th? Vi?t Nam.?
  áp d?ng cho các ch? s? h?u ti?p theo n?u xe còn trong ?i?u ki?n b?o hành.
 • Xe Mazda c?a Quy khách ???c b?o hành trong vòng 36 tháng ho?c 100.000 km tùy ?i?u ki?n nào ??n tr??c, k? t? ngày giao xe ??u tiên (ghi trên phi?u ??ng ky b?o hành).
  Th?i gian th?c hi?n b?o hành kh?ng tính vào th?i h?n b?o hành.
 • Ngo?i tr? các chi ti?t có ?i?u ki?n b?o hành ??c bi?t nh? ? m?c 4 và các chi ti?t kh?ng ???c b?o hành nh? ? m?c 5, t?t c? các chi ti?t trên xe Mazda c?a Quy khách s? ???c các ??i ly c?a C?ng ty PC b?o hành b?ng cách s?a ch?a, ?i?u ch?nh ho?c thay th? mi?n phí b?t k? ph? tùng, chi ti?t nào b? h? h?ng do l?i ph? tùng ho?c l?i l?p ráp ???c phát hi?n.
 • Các chi ti?t d??i ?ay s? ???c b?o hành theo chính sách riêng c?a nhà s?n xu?t chi ti?t ?ó. Trong tr??ng h?p các nhà s?n xu?t này kh?ng có ??i di?n h?p pháp và có th?m quy?n t?i Vi?t Nam, C?ng ty PC s? xem xét b?o hành tùy t?ng tr??ng h?p c? th? nh? d??i ?ay.
  4.1 L?p xe
  a) ?i?u ki?n b?o hành chung:
  ? L?p s? kh?ng ???c b?o hành n?u chi?u sau gai còn l?i d??i 1.6mm.
  ? Nh?ng h? h?ng c?a l?p do các l?i sau s? kh?ng ???c b?o hành:
  - Các khuy?t t?t, h? h?ng do: n?, th?ng, l?p có v?t c?t chém, tr?y x??c do tác ??ng t? bên ngoài.
  - L?p h?ng do quá t?i ho?c v??t quá t?c ?? cho phép so v?i ch? s? t?i tr?ng/t?c ?? khuy?n cáo trên l?p.
  - L?p có v?t li?u thêm vào: mi?ng vá, ?á ?am, ?á chém, ?inh ?am, v?t th?ng.
  - L?p b? h?ng liên quan ??n v?n chuy?n và l?u tr? (rách, tr?y x??c ho?c bi?n d?ng), do ?nh h??ng c?a th?i ti?t, m?i tr??ng ho?c khí ozone, l?p b? cháy, dính x?ng d?u.
  - H? h?ng, ?n mòn ho?c cao su h? h?ng do s? d?ng d?u có tính ch?t hóa h?c, ch?t l?ng có tính ?n mòn, v?t can b?ng ho?c các khí gas d? cháy.
  - L?p ch?y trong tình tr?ng y?u h?i ho?c m?t h?i hoàn toàn.
  - S? d?ng l?p sai m?c ?ích.
  - S? sê ri c?a l?p b? c?t, mài, t?y xóa, ?óng l?i.
  - L?p b? ??p l?p và có trang trí l?p (s?n, v?, …).
  ? M?i thi?t h?i do tai n?n liên quan ??n l?p b? h?ng kh?ng thu?c ph?m vi b?o hành.
  b) ?i?u ki?n b?o hành chi ti?t: Theo ch? ?? riêng c?a t?ng nhà s?n xu?t l?p
  4.2 Các chi ti?t b?o hành gi?i h?n 12 tháng ho?c 30.000 km (tùy ?i?u ki?n nào ??n tr??c)
  ? Bình ?i?n (?c qui): Các tr??ng h?p ?c qui b? n?, n?t v?, h? h?ng do c?n dung d?ch kh?ng ???c b?o hành.
  ? Thùng sau xe bán t?i: H? h?ng s?n và han r? b? m?t c?a thùng sau xe bán t?i kh?ng ???c b?o hành.
  ? ??u DVD/CD (??i v?i xe kh?ng có h? th?ng Mazda Connect):
  L?u y:
  ??u ??c DVD/CD b? h? h?ng do s? d?ng ??a DVD/CD kh?ng ??m b?o ch?t l??ng (b? n?t v?, cong vênh, m?c, ch?t l??ng kém) s? kh?ng ???c b?o hành.
  ??u ??c DVD/CD thu?c h? th?ng Mazda Connect ???c b?o hành theo xe.
  ? Th? SD h? th?ng d?n ???ng (navigation) trên xe có trang b? Mazda Connect ch? ???c b?o hành 12 tháng k? t? ngày ??ng ky b?o hành.
  L?u y: Kh?ng b?o hành th? ??i v?i các lo?i h? h?ng v?t ly, do tác ??ng t? bên ngoài, do d? li?u b? xóa ho?c th? b? nhi?m vi-rút.
  ? Bóng ?èn pha, cos (bóng ?èn halogen).
  ? Camera lùi.
  ? Led c?m ?èn s??ng mù.