MAZDA VI?T NAM

Xổ số miền bắc thứ 4N?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

D?CH V? S?A CH?A

Các ??i lý c?a Mazda cung c?p d?ch v? s?a ch?a t?n tâm ?? giúp cho chi?c xe c?a b?n luôn ???c duy trì trong tình tr?ng t?t nh?t.

Service 6

THU?N TI?N, NHANH CHÓNG VÀ CH?T L??NG

V?i h? th?ng x??ng s?a ch?a chuyên nghi?p và có m?t ?? tr?i r?ng kh?p toàn qu?c, chúng tôi có th? ?áp ?ng ???c nhu c?u c?a khách hàng thông qua vi?c cung c?p các d?ch v? s?a ch?a ?a d?ng và ch?t l??ng theo tiêu chu?n c?a Mazda toàn c?u.