MAZDA VI?T NAM

Xổ số miền bắc thứ 4N?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

Thông Tin B?o D??ng ??nh K?

?? ??m b?o chi?c xe c?a b?n luôn trong tình tr?ng hoàn h?o và an toàn, vi?c b?o d??ng ??nh k? ???c th?c hi?n b?i k? thu?t viên ???c ?ào t?o chuyên nghi?p, ph? tùng chính hãng ch?t l??ng cao, MAZDA có th? cung c?p d?ch v? b?o d??ng phù h?p nh?t cho xe b?n.

Thông Tin Chi Ti?t Quá Trình B?o D??ng
  • ?? ??m b?o chi?c xe c?a b?n lu?n trong tình tr?ng hoàn h?o và an toàn, vi?c b?o d??ng ??nh k? ???c th?c hi?n b?i k? thu?t viên ???c ?ào t?o chuyên nghi?p, ph? tùng chính h?ng ch?t l??ng cao, MAZDA có th? cung c?p d?ch v? b?o d??ng phù h?p nh?t cho xe b?n.?
  • V?i n? l?c ?áp ?ng t?i ?a nhu c?u ch?m sóc cho chi?c xe nh?m mang l?i s? hài lòng cao nh?t cho khách hàng, D?ch v? B?o D??ng Nhanh (Quick Maintenance) ra ??i nh?m nang cao hi?u su?t ph?c v? khách hàng theo tiêu chu?n MAZDA toàn c?u. D?ch v? B?o D??ng Nhanh hi?n có t?i các Showroom/??i ly chính h?ng c?a VIANA MAZDA là m?t quá trình ??u t? có chi?u sau c? v? thi?t b? ??c ch?ng l?n ??i ng? k? thu?t ch?n l?c ???c ?ào t?o liên t?c, có b? dày th?i gian và ?úc k?t kinh nghi?m th?c ti?n. ?i?u này giúp vi?c th?c hi?n các h?ng m?c b?o d??ng ??u ???c tuan th? theo ?úng quy trình b?o d??ng chuyên nghi?p c?a T?p ?oàn MAZDA Motors Nh?t B?n.
    D?ch v? B?o D??ng Nhanh s? giúp Quy khách hàng rút ng?n ???c th?i gian ch? ??i t?i tr?m d?ch v? gi?m xu?ng ch? còn 60 phút (tính t? khi Quy khách ky l?nh s?a ch?a bàn giao xe cho ??n lúc xe s?n sàng ???c giao), trong khi quy trình b?o d??ng th?ng th??ng ph?i m?t ??n 150 phút.?

    Khoang b?o d??ng nhanh ???c ??u t? nh?ng thi?t b? chuyên dùng hi?n ??i, ??ng th?i chúng t?i liên t?c c?i ti?n quy trình d?ch v? ?? t?ng n?ng su?t t?i ?a ph?c v? Quy khách hàng. ?? th?c hi?n ???c ?i?u này, t?t c? thành viên t? c? v?n d?ch v?, qu?n ??c, k? thu?t viên, nhan viên ph? tùng ??u ph?i tr?i qua nhi?u ??t t?p hu?n k? l??ng.?