MAZDA VI?T NAM

Xổ số miền bắc thứ 4N?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

CHÍNH SÁCH GIAO NH?N - V?N CHUY?N

CHI TI?T CHÍNH SÁCH
 • Chính sách này quy ??nh nh?ng n?i dung c? b?n v? th? t?c giao nh?n xe gi?a C?ng ty và Khách hàng.

 • C?ng ty và Khách hàng mua xe c?a C?ng ty (khách hàng ?? hoàn t?t vi?c thanh toán ?? c?p t?i ti?u m?c 4 m?c I - QUY TRìNH MUA HàNG).

 • C?ng ty s? bàn giao xe cho Khách hàng t?i tr? s? C?ng ty tr? tr??ng h?p h?p ??ng quy ??nh khác. Khách hàng s? nh?n xe tr?c ti?p t?i B? ph?n Giao nh?n xe c?a C?ng ty theo s? h??ng d?n c?a nhan viên T? v?n bán hàng.

 • Nguyên t?c chung: C?ng ty ch? giao xe cho ?úng ng??i ?? th?c hi?n giao k?t h?p ??ng v?i C?ng ty, ho?c ng??i ???c ?y quy?n h?p pháp b?i ng??i này. Vi?c giao xe cho ng??i ???c ?y quy?n h?p pháp phát sinh hi?u l?c pháp ly nh? giao xe cho chính ng??i giao k?t h?p ??ng. Tr??ng h?p ng??i ???c ?y quy?n t?i th?i ?i?m giao xe kh?ng xu?t trình ???c v?n b?n ch?ng minh t? cách nh?n ?y quy?n m?t cách h?p pháp thì C?ng ty có quy?n t? ch?i giao xe và? th?ng báo cho ng??i giao k?t h?p ??ng vi?c giao xe kh?ng thành c?ng. Trong m?i tr??ng h?p C?ng ty s? bàn giao xe cho Khách hàng theo ?úng ??a ?i?m ???c ?? c?p t?i H?p ??ng.

  ·?????????Tr??c khi ti?n hành bàn giao xe nhan viên T? v?n bán hàng c?a C?ng ty s? liên h? tr??c v?i Khách hàng ?? xác nh?n ?l?i th?i gian, ??a ?i?m bàn giao xe và h??ng d?n Khách hàng chu?n b? m?t s? gi?y t? c?n thi?t khi nh?n bàn giao xe. Các chi phí phát sinh liên quan ??n vi?c giao xe ngoài tr? s? showroom s? ???c xác ??nh theo quy ??nh c? th? t?i H?p ??ng gi?a C?ng ty và Khách hàng.

  ·?????????Xổ số miền bắc thứ 4T?i th?i ?i?m bàn giao- nh?n xe, Khách hàng vui lòng tr?c ti?p ki?m tra k? v? ch?ng lo?i, s? l??ng, tình tr?ng xe, các ph? ki?n kèm theo và/ho?c nh?ng v?t d?ng khuy?n ?m?i khác (n?u có) ?? ??i chi?u s? phù h?p gi?a th?c t? giao nh?n v?i th?a thu?n c?a các Bên t?i H?p ??ng.

  ·?????????Xổ số miền bắc thứ 4Nhan viên T? v?n bán hàng khi th?c hi?n th? t?c bàn giao xe s? l?p “Biên b?n nghi?m thu và bàn giao xe (“Biên b?n”)” trong ?ó th? hi?n tình tr?ng xe lúc giao và nh?ng ph? ki?n ?i kèm (n?u có). Khách hàng vui lòng ki?m tra n?i dung Biên b?n ???c ghi nh?n theo ?úng th?c t? giao nh?n. Biên b?n s? ???c l?p t?i thi?u là 02 b?n và trong m?i tr??ng h?p Khách hàng s? lu?n ???c nh?n m?t b?n g?c c?a Biên b?n nghi?m thu và bàn giao xe.

  ·?????????Vi?c xác nh?n vào Biên b?n là s? xác nh?n C?ng ty ?? giao xe và Khách hàng ?? nh?n xe ?úng, ?? và ??m b?o ch?t l??ng nh? th?a thu?n theo quy ??nh trong H?p ??ng. Trách nhi?m c?a C?ng ty sau th?i ?i?m các Bên xác nh?n Biên b?n s? ???c th?c hi?n theo quy ??nh v? b?o hành.

  5.??????Xổ số miền bắc thứ 4Th?i gian giao xe

  ·?????????Th?i gian giao xe theo quy ??nh c? th? t?i h?p ??ng.

  ·?????????Trong th?i gian ch? ??i nh?n xe, Khách hàng có b?t c? th?c m?c gì v? vi?c bàn giao xe xin vui lòng liên h? hotline c?a C?ng ty ?? nhan viên c?a C?ng ty có th? tr? giúp cho Khách hàng.