MAZDA VI?T NAM

N?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

Liên H? Chúng Tôi

VUI LÒNG ?? L?I THÔNG TIN LIÊN H? THEO M?U BÊN D??I

Mazda Bình Tân