MAZDA VI?T NAM

Xổ số miền bắc thứ 4N?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

So sánh xe

KÍCH TH??C - KH?I L??NG

Kích th??c t?ng th?
Chi?u dài c? s?
Bán kính quay vòng t?i thi?u
Kho?ng sáng g?m xe
Kh?i l??ng không t?i
Kh?i l??ng toàn t?i
Th? tích khoang hành lý
Dung tích thùng nhiên li?u

??NG C? - H?P S?

Lo?i ??ng c?
H? th?ng nhiên li?u
Dung tích xi lanh
Công su?t t?i ?a
Mô men xo?n c?c ??i
H?p s?
Ch? ?? th? thao
H? th?ng ki?m soát gia t?c (GVC)
H? th?ng ng?ng/kh?i ??ng thông minh

KHUNG G?M

H? th?ng treo tr??c
H? th?ng treo sau
H? th?ng d?n ??ng
H? th?ng phanh tr??c
H? th?ng phanh sau
H? th?ng tr? l?c lái
Kích th??c l?p xe
???ng kính mâm xe

NGO?I TH?T

?èn chi?u g?n
?èn chi?u xa
?èn LED ch?y ban ngày
?èn tr??c t? ??ng B?t/T?t
?èn tr??c t? ??ng cân b?ng góc chi?u
G??ng chi?u h?u ngoài g?p ?i?n/ch?nh ?i?n
Ch?c n?ng g?t m?a t? ??ng
C?m ?èn sau d?ng LED
C?a s? tr?i
?ng x? kép

N?I TH?T

Ch?t li?u n?i th?t (Da)
Gh? lái ?i?u ch?nh ?i?n
Gh? lái có nh? v? trí
Gh? ph? ?i?u ch?nh ?i?n
DVD player
Màn hình c?m ?ng
K?t n?i AUX, USB, bluetooth
S? loa
L?y chuy?n s?
Phanh tay ?i?n t?
Gi? phanh t? ??ng
Kh?i ??ng b?ng nút b?m
Ga t? ??ng
?i?u hòa t? ??ng
C?a gió hàng gh? sau
C?a s? ch?nh ?i?n
G??ng chi?u h?u trung tâm ch?ng chói t? ??ng
Màn hình hi?n th? t?c ?? HUD
Rèm che n?ng kính sau ch?nh ?i?n
Rèm che n?ng c?a s? hàng gh? sau
T?a tay hàng gh? sau
T?a tay gh? sau tích h?p c?ng USB
Hàng gh? th? hai g?p theo t? l? 60:40

AN TOÀN

S? túi khí
H? th?ng ch?ng bó c?ng phanh ABS
H? th?ng phân b? l?c phanh ?i?n t? EBD
H? th?ng h? tr? l?c phanh kh?n c?p EBA
H? th?ng c?nh báo phanh kh?n c?p ESS
H? th?ng cân b?ng ?i?n t? DSC
H? th?ng ki?m soát l?c kéo ch?ng tr??t TCS
H? th?ng h? tr? kh?i hành ngang d?c HLA
Mã hóa ch?ng sao chép chìa khóa
C?nh báo ch?ng tr?m
Camera lùi
C?m bi?n c?nh báo va ch?m phía sau
C?m bi?n c?nh báo va ch?m phía tr??c
Camera quan sát 360 ??

I-ACTIVSENSE

H? th?ng m? r?ng góc chi?u ?èn tr??c theo h??ng ?ánh lái AFS
H? th?ng t? ??ng ?i?u ch?nh ch? ?? ?èn chi?u xa HBC
H? th?ng ?èn thích ?ng thông minh ALH
C?nh báo ph??ng ti?n c?t ngang khi lùi RCTA
C?nh báo ch?ch làn LDW
H? tr? gi? làn LAS
H? tr? phanh thông minh trong thành ph? (phía tr??c)
H? tr? phanh thông minh trong thành ph? (phía sau)
H? tr? phanh thông minh SBS
H? th?ng ?i?u khi?n hành trình tích h?p radar MRCC
H? th?ng nh?c nh? ng??i lái t?p trung DAA