MAZDA VI?T NAM

N?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

V? MAZDA VI?T NAM

T?i Mazda Vi?t Nam, d??i bàn tay tài hoa c?a ng??i th?y ngh? nhân, m?i chi?c xe tr? thành m?t tác ph?m ngh? thu?t rung làm ??ng trái tim.

Rotary

T?P ?OÀN ???C XÂY D?NG TRÊN N?N T?NG TINH TH?N

Xổ số miền bắc thứ 4T?i Mazda, Chúng tôi không làm chi?c xe, mà chúng tôi mang l?i ni?m vui và h?nh phúc cho khách hàng b?i Mazda tin r?ng chi?c xe s? lay ??ng c?m xúc và th?c t?nh các giác quan, t?o s? ph?n khích cho ng??i s? h?u.