MAZDA VI?T NAM

Xổ số miền bắc thứ 4N?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

SHOWROOM MAZDA BÌNH TÂN

T?a l?c t?i v? trí s? 75 Võ V?n Ki?t, Ph??ng An L?c, Qu?n Bình Tân, TPHCM. Trên di?n tích h?n 4.000 m2, t?ng v?n ??u t? 40 t? ??ng. Quy mô showroom g?m khu tr?ng bày xe, x??ng d?ch v? và kho cung c?p ph? tùng chính hãng c?a Mazda.

Capture2

KHÔNG GIAN SHOWROOM

Không gian showroom r?ng rãi và thoáng ?ãng, thu?n ti?n cho quý khách hàng tham quan, l?a ch?n các m?u xe du l?ch Mazda sang tr?ng, tr? trung c?ng nh? nh?n ??y ?? các d?ch v? h?u mãi c?a VinaMazda. Riêng khu tr?ng bày showroom có di?n tích 1.000m2, tr?ng bày ??y ?? các dòng xe th??ng hi?u Nh?t B?n ?ang ???c khách hàng quan tâm và ?ánh giá cao nh? m?u xe c? nh? Mazda 2, các m?u sedan Mazda 3, Mazda 6 ??n các dòng xe CUV CX-5, SUV CX-9, và m?u xe pick-up Mazda BT-50.

Capture 1

X??NG D?CH V?

X??ng d?ch v? showroom MAZDA Bình Tân có di?n tích 3.000m2 ???c ??u t? c? s? v?t ch?t, k? thu?t hi?n ??i, bao g?m: khu v?c s?a ch?a thân v?, máy chu?n ?oán, máy ki?m tra bình ?i?n, phòng s?n nhanh, phòng s?n s?y, h? th?ng pha s?n vi tính, khu ??ng s?n xe m?i và kho ph? tùng chính hãng.

Khách hàng ??n v?i showroom s? ???c ti?p ?ón n?ng h?u t? ??i ng? nhân viên chuyên nghi?p, t?n tình, am hi?u s?n ph?m. Ngoài ra, các chuyên viên k? thu?t c?a showroom luôn s?n sàng ?a?p ??ng t?t nh?t các yêu c?u v? t? v?n, s?a ch?a, b?o hành, b?o d??ng xe c?a khách ha?ng.

THÔNG TIN LIÊN H?